Indulás Máriapócsra

Pap: Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökön örökké. Ámen.

Nép: Mennyei Király, vigasztaló, / igazságnak lelke, / ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje, / és az életnek megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, / a mi lelkeinket!

Pap: Isten az Úr és megvilágosít minket, áldott, ki az Úr nevében jő!

Nép: Isten az Úr…

Siessünk buzgón az Istenszülőhöz, / mi bűnösök és lealázottak / és boruljunk le bűneinket töredelmesen megbánván, / lelkünk mélyéből kiáltsuk: / Könyörülj rajtunk, és segíts, ó Királynőnk, / íme, bűneink tengerében mindjárt elveszünk, / ne hagyd védtelenül szolgáidat, / mert te vagy a mi egyedüli védelmezőnk!

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram irgalmazz! (3-szor)

Pap: Tekints kegyes szemekkel emberszerető Urunk, szolgáidra, kik jóságod előtt hittel esdekelnek, és meghallgatván könyörgéseiket, áldd meg jószándékukat és munkájukat, hogy zarándokútjukat szerencsésen megkezdjék s a te dicsőségedre minden akadály nélkül bevégezzék. Kérünk téged, mindenható Király, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram irgalmazz! (3-szor)

Pap: Mindenható Uralkodónk, ki a jóban mindenkinek segítségére vagy, - velünk együtt könyörgő szolgáidat is kegyesen segítsd meg. Add áldásodat, hogy zarándoklásukat sikerrel végezzék. Kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram irgalmazz! (3-szor)

Pap: Jóakaratú Urunk, állítsd őrangyalodat e zarándoklat mellé, hogy hárítsa el a látható és láthatatlan ellenségek minden akadályát. A résztvevőknek pedig a szerencsés véghezvitelre adj teljes segítséget. Kérünk téged, jóságos Üdvözítőnk, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram irgalmazz! (3-szor)

Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain és a messze tengeren levők reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk, mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökön örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram!

Pap: Úristenünk, ki szent Fiadnak a szeplőtelen és mindenkor- szűz Máriától való megtestesülését megengedted, s a Boldogságos Szüzet Fiad születése által Istenszülővé tevén, őt összes híveid hatalmas pártfogójának és oltalmazójának nyilvánítottad, töredelmes szívvel kérünk: tekints kegyesen reánk, kik őhozzá bizalommal viseltetünk, s őt a nálad való közbenjárásra segítségül hívjuk, s az ő könyörgései által hallgasd meg jelen kéréseinket és imádságainkat is.

Küldd le Szentlelked reánk, kik az ő csodatevő kegyképéhez tiszta szívvel zarándokolni készülünk. Áldj meg és szentelj meg minket mennyei szent áldásoddal, s add, hogy az ő szent kegyképe orvoslójává s a gyógyulás forrásává legyen betegségeinkben hozzád forduló s az ő nevéért tőled segítséget esdő híveknek.

Add, hogy mindazoknak, kik ama kegykép szemléletével a legáldottabb Szüzet, a mi Urunk Jézus Krisztus szülőanyját méltóan tisztelni, s őt, mint a keresztény nép közbenjáróját minden szükségben, bajban és aggodalomban a te megengesztelésed végett segítségül fogják hívni, tőled oltalmat, támogatást és gyors enyhületet nyerjenek!

Bocsásd meg Uram, vétkeinket, hogy a tőled kért malasztot és a teljes búcsút elnyervén, és emberszeretetednél óhajtott könyörületet megtalálván, a te boldogító országod részesei lehessünk a te szent Fiadnak, a mi Üdvözítő Istenünknek kegyelme által, kivel együtt téged illet a dicsőség, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor az örökön örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békességes és szerencsés útra vezéreljen mindnyájatokat a teljes Szentháromság: Az Atya + és Fiú + és Szentlélek + most és mindenkor s örökön örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön örökké. Ámen. Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! Adj áldást Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, kinek (születése, elhunyta, oltalma stb.) ünneplésére csodatevő kegyhelyére zarándokolni készülünk, a drága és elevenítő szent keresztnek erejével, a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által könyörülj rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.

Pap: Az Úr áldása reátok + az ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor és örökön örökké.

Nép: Ámen.

Ha nincs jelen a pap az indulásnál:

A zarándokok gyülekezzenek a templomban, vagy a kereszt előtt, énekeljék el a “ Mennyei Király” -t, és vezetőjük mondja el a következő imát:

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.
Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram irgalmazz!

Békességes és szerencsés útra vezéreljen bennünket, mindnyájunkat a teljes Szentháromság: az Atya, Fiú és a Szentlélek.

Szentháromság egy Isten, hallgasd meg könyörgésünket. Ajándékozz meg bennünket erővel és egészséggel, hogy zarándokutunkat, melyet szent neved dicsőségére és az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére kezdünk, tiszta lélekkel végezzük. Add, hogy e búcsújárásunk lelkünk megtisztulására, bűneink bocsánatára, a mennyország elnyerésére szolgáljon.

Örök, mindenható Isten, ki hajdan népét a pusztai vándorlás ideje alatt vezérelted, és megoltalmaztad, alázattal esedezünk hozzád, hogy szent angyalaid által útjainkban bennünket is vezérelni méltóztassál. Adj nekünk alkalmas időt, légy enyhülésünk a hőségben, megnyugvásunk fáradalmainkban, hogy e földi élet útján neked buzgón szolgálhassunk, és annak befejeztével az örök dicsőségben örvendezhessünk.

Tisztaságos szent Anyádnak és minden szentjeidnek esedezései által Úr Jézus Krisztus mi Istenünk könyörülj rajtunk!

Nép: Ámen.