A Kegykép üdvözlése

A kegytemplom udvarára érkezve jobb kéz felé megkerüljük a templomot, miközben a Nagy Dicsőítést énekeljük:

Dicsőség a magasságban Istennek / békesség a földön, / jóakarat az emberekben! /
Dicsérünk téged, áldunk téged, / imádunk és dicsőítünk téged! /
Hálát adunk neked / a te nagy dicsőségedért, Urunk, / mennyei Királyunk. /
Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, / Úr Jézus Krisztus / és Szentlélek Úristenünk. /
Isten báránya, az Atyának Fia! /
Ki elveszed a világ bűneit, / irgalmazz nekünk. /
Ki elveszed a világ bűneit, / fogadd el a mi imádságainkat. /
Ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk. /
Mert egyedül te vagy szent, te egyedül Úr Jézus Krisztus, / az Atyaisten dicsőségére. Ámen. /
Mindennap áldunk téged / és dicsérjük nevedet örökké s mind- örökkön örökké. /
Add, Urunk! / Hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat. /
Áldott vagy te Urunk, / atyáinknak Istene / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. /
Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, / amint te benned bíztunk. /
Áldott vagy te, Urunk, / taníts meg minket a te igazságaidra. /
Áldott vagy te, Uralkodó, / oktass bennünket a te igazságaidra. /
Áldott vagy te, Szent, / világosíts meg minket a te igazságaiddal. /
Uram, menedékünk voltál nekünk / nemzedékről nemzedékre. /
Én mondám: Uram! / irgalmazz nekem / és gyógyítsd meg az én lelkem, / mert vétkeztem teellened. /
Hozzád menekülék, Uram, / taníts meg engem, / hogy a te akaratodat cselekedjem, / mert te vagy az én Istenem. /
Mert nálad van az életnek forrása / és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. /
Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek.

 

Betérve a templomba, a kegykép előtt a pap a következő ekténiát énekli:

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: (minden könyörgés után) Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Könyörögjünk még, hogy őrizze meg Isten ezt a községet és minden várost, községet és vidéket az éhségtől, mirigyhaláltól, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól. És, hogy a jóságos és emberszerető Isten irgalmas, jóakaratú és engesztelékeny legyen irántunk, s hárítsa el tőlünk ellenünk támadt összes haragját, mentsen meg minket a reánk nehezedő igazságos megfenyítéstől és könyörüljön rajtunk!

Esedezünk még hozzád, Urunk Istenünk, szabadítsd meg a kegy- helyen megjelent s előtted hittel esdeklő szolgáidat és szolgálóidat minden szenvedéstől, bajtól, haragtól és szükségtől és bocsásd meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseinket.

Mondjuk mindnyájan, Uram, hallgass meg minket és könyörülj!

Esedezünk még hozzád, Urunk Istenünk, hallgasd meg bűnös szolgáidnak imáit, kegyelmezz itt esdeklő szolgáidnak és minden igazhitű kereszténynek. Szánj meg bennünket Urunk, és bocsásd meg bűneink sokaságát s mutasd meg szolgáidon megmérhetetlen kegyelmedet: fordítsd el rólunk igazságosan reánk nehezedő haragodat, hallgass meg minket és kegyesen könyörülj!

Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain és a messze tengeren levők reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk, mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökön örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Töredelmes és alázatos szívvel borulunk legszentebb lábaidhoz, ó Mária, aki értem nyomorult bűnösért könnyeztél. Te az irgalomnak és kegyelemnek Anyja vagy, mert anyai szemeidnek mi másért kellett annyi keserű és bőséges könnyeket hullatniuk, mint az én megszámlálhatatlan és igen megvetendő bűneimért. Irántam, méltatlan iránt való anyai szereteted csalta szemedbe a könnyeknek árját. Te láttad, hogy szörnyű vétkeim miatt örökre elveszek és előre láttad, hogy az örök pokol büntetésére juthatok. Azért akartál nekem, aki már-már elvesztem, segítségemre jönni. Ártatlan könnyeiddel akartad az isteni igazságosságnak ellenem felgerjedt haragját csillapítani és az örök tűz megérdemelt büntetését eltörölni. Azért is ó Jézus Krisztus az irgalom Anyjának irgalmas Fia, tekintsd Anyád drága könnyeit és könyörülj rajtam! Tekintsd, ó szelíd Jézus, az értem keservesen síró igen szeretett anyádnak könnyes szemeit és könyörülj rajtam nyomorult bűnösön! Ó mennyire fáj nekem, mennyire szégyenlem, hogy téged, az én legfőbb jómat, az én Istenemet annyiszor és oly súlyosan megbántottalak. De irgalmazz, mivel szívem minden érzésével megvetem a múltat s a jövőben kegyelmeddel jobb akarok lenni.

Most pedig te is kegyelmek Anyja, csodatevő Mária, tekints az én bánatos könnyeimre. Sírok, mert súlyos bűneimet megvetem és nagyon szeretlek téged és kedves Fiadat, a mi Urunk, Jézus Krisztust. Fogd fel, Anyám, méltatlan és sok bűnnel szennyezett könnyeimet s legszentebb könnyeiddel egyesítve mutasd be azokat szent Fiadnak, hogy közbenjárásoddal s szent Fiad kegyelmével és irgalmával bűneimtől megtisztulva halálom után veled és az összes szentekkel Isten boldogító látására eljuthassak s abban örökké élhessek és örvendhessek.

Ó könnyező Szűz, ó drága Istenanya, emlékezzél meg rólam Jézusnál most, és halálom óráján!

Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk...

Elbocsátás

(Ha nem pap vezeti a processziót, az előimádkozó a kegykép előtt elmondja a köszöntő imát: Töredelmes és alázatos...)