ADATOK a boldogságos Szűz Anya mária-pócsi kegyképének 1905. évi deczember havában történt könnyezéséről

Jelige: "Az Ur irgalmasságát mindörökké éneklem." (Zsolt 88,2)

Előszó,

Zubriczky Tivadar, mária-pócsi házfőnök és helybeli lelkész 1905. évi decz. 6-án 174. sz. alatt jelentést tett a munkácsi-egyházmegyei ft. főhatóságnál a b. Szüz Anya mária-pócsi zárda- és plebánia-templomban őrzött kegyképe könyezésének kezdetéről. Erre Firczák Gyula, munkácsi megyés püspök, Ő Excellentiája, a vett értesités után 1905. évi decz. 9-én 8256. sz. alatt elrendelte a vizsgálatot, kijelölte a vizsgáló-bizottság tagjait, megállapitotta a vizsgálat napját és a vizsgálatra meghívta a politikai hatóság közegeit és Szabolcs vármegye alispánját is. A vizsgáló-bizottság tagjaiul kijelöltettek: Dr. Mikita Sándor, prépost-kanonok, mint elnök, Lengyel Endre, hajdu-dorogi püspöki külhelynök, Jozevics Jenő, munkács-csernekhegyi zárdafőnök, Mosolygó Antal, mária-pócsi, ker. esperes és Slepkovszky Sándor, nyircsászárii lelkész, mint jegyző. A vizsgálat megtartásának napjául pedig 1906. jan. 11., 12. és 13. napja állapittatott meg. Mindezen előintézkedésekről az érdekeltek jó előre értesittettek, ugy hogy a vizsgálat a kijelölt napon Mária-Pócson , minden zavar nélkül meg is tartatott.

A) A vizsgálaton feltett kérdőpontok,

1. Örömmel vagy kényszeritve vall-e a tanu?

2. Mit látott a mária-pócsi templomban a Szüz Anya , kegyképén? Jelen volt-e a templomban a könyezés kezdetén, azaz: decz. 3-án d. u. 1/2 4 órakor?

3; Hány szeme könyezett? Mely napon és mely órában látta a könyezést? Közvetlenül szemlélte-e?

4. Mikor, könyezett, nem változott-e a Szűz Anya arca és nem lett-e szeme piros? Nem mozdult-e ki a kegykép helyéből?

5. Milyen volt a köny? Nem volt-e az olaj avagy valami vegyi folyadék?

6. Nem látta-e a Szüz Anya bal szemét is Könyezni?

7: Hány napig tartott a könyezés?

8. Mikor nagyobbodott és mikor kisebbedett a könyezés? Mikor tisztult. ki a Szűz Anya arcza a kegyképen? Mikor szünt meg a könyezés?

9. Mit látott a kendőn, a mely a kegyképen a b. Szűz álla alatt volt?

10. Nem tulajdonitja:-e ezt páralerakódásnak, avagy a faanyag benső izzadásának?

11. Nincsen-e itt érzéki csalódás, csel, csalás, mesterség, avagy magia?

12. Mit gondol; nem cseppentett-e Gavris atya a kegyképre olajat, avagy gummiarabikumot a hivek megtévesztésére?

13. Minő hir szárnyal a hivek között a könyezésről?

14. Kinek tulajdonítja a tanu e könyezést?

B) Jegyzőkönyv,

mely a munkács-egyházmegyei ft. Kormánynak 1905. évi, 8256. sz. intézkedése folytán fölvétetett a b. Szűz Mária mária-pócsi kegyképének bejelentett 1905. évi dec. havában történt könyezésének megvizsgálása alkalmából.

I. Tanukihallgatás Mária-Pócson 1906-ik évi január 11-én délelőtt.

Elnök: Dr. Mikita Sándor, munkácsi székesegyházi őrkanonok, c. prépost s az ungvári püspöki papnöveldében az egyházjog és egyháztörténelem ny. r. tanára.

Jelen voltak: Lengyel Endre c. prépost, h.-dorogi püspöki külhelynök, Jozevics Jenő sz. Bazil r. áldozár, munkács-csernekhegyi monostorfőnök, Mosolygó Antal, gyulaji lelkész, mária-pócsi kerületi esperes, mint bizottsági tagok.

Jegyző: Slepkovszky Sándor, nyir-császárii h.-Ielkész.

1. A vizsgáló-bizottság működését azzal kezdte meg, hogy a mária-pócsi zárda- és plebánia templomban a B. Szűz kegyképe előtt a Szentlelket segitségül hivta.

2. Zubriczky Tivadar sz. Bazil r. áldozár, mária-pócsi monostorfőnök és helybeli lelkész, 54 éves, a feltett kérdésekre örömmel vallja a következőket:

A zárda-és plebániatemlomban a B. Szűz Mária kegyképének jobb szeme deczember 3-án délután 3 és 4 óra között könyezett egy lencse-nagyságu könycsep az arccsonton fent függélyesen maradt is. Hogy a balszem is könyezett volna nem láttam. Miko e Kegykép könyezett, hogy kimozdult volna helyéből és hogy arca változott volna, nem figyeltem meg; azt azonban határozottan, láttam, hogy a jobb szemgolyó piros lett. A könycsepp viztartalmu volt, a kristálynál is tisztább és ragyogott; hogy könycseppek gördü1ték volna le az arcon, azt nem figyeltem meg. Azt azonban határozottan állitom, hogy egy könycsepp deczember 3-tól látható volt 17 napig, azaz deczember 19-ig; aztán ujólag látható volt deczember30. és 31-én, de már ekkor kisebb volt. A kendőn, amely a kegyképen a B. Szűz arca, alá volt helyezve a könyek felfogása végett, azon a könyeket nem figyeltem meg. Hogy e kép faanyaga e könyeket kiizzadta volna, avagy hogy ez páralecsapódás lenne, ezt kizártnak tartom, mert e kép rövidesen 200 éves lesz. Csel, csalás, mesterség, avagy mágiáról legjobb lelkiismeretem szerint itt szó sem lehet. Hogy Gavris Kelemen, szerzetes atya, mint ecclesiarcha és a kegykép őre, olajat, avagy más vegyi folyadékot odacseppentett volna a kegykép arcára a hivek megtévesztése végett, ezt roszakaratu feltevésnek tartom. E könyezést csodának állitom és isteni közreműködésnek tulajdonítom, erre kész vagyok esküt is tenni.
Felolvastatott, aláirta, az esküt letette. Zubriczky Tivadar, sk. házfőnök.

3. Ruszinkó Emmánuel, sz. Bazil r. áldozár, a mária-pócsi monostor vicáriusa, 35 éves, örömmel vallja a következőket:

Deczember 3-án délután 3 és 4 óra között a kegykép könyezése kezdetén a templomban nem voltam jelen. Később 4 óra után a templomba mentem és akkor a jobb szemből; a könyezés csatornáját láttam nedvesen és egy lencse nagyságu könyet is, mely kristálytiszta volt és ragyogó. Hogy a balszem is ekkor könyezett volna, nem figyeltem meg. Deczember 30-án ujból láttam a kegyképen a könyezés csatornáját a jobb szemből nedvesen és egy könyet is, de már kisebb alakban. Hogy ez a könyezés a kép faanyagának izzadása volna, avagy páralecsapódás lenne, ez legjobb lelkiismeretem szerint ki van zárva. Csel, csalás, mesterség, avagy mágiáról itt szó sem lehet; ezt csodának tartom. Isten mindenhatóságának tulajdonitom és erre esküdni kész vagyok.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Ruszinkó Emmánuel, s. k.

4. Maxim Athanáz, sz. Bazil r. áldozár, elemi népiskolai tanitó Mária-Pócson, 28 éves, a feltett kérdésekre a következőket vallja:

Deczember 3-ári délután 3 és 4 óra között a templomban a kegykép könyezése kezdetén nem voltam jelen. 4 óra után azonban a templomba siettem és ott azt láttam, hogy a kegykép jobb szemének üregéből egy nedves csatorna huzódott lefelé közel a felső ajakig és ott egy lencse nagyságu könycseppben végződött, mely könycsepp kristály tiszta volt. Hogy a balszem is könyezett volna, nem figyeltem meg, csak annyit észleltem, hogy a jobb szemgolyó piros volt. Deczember 30-án ujból láttam a kegykép jobb szemüregéből a könyezés csatornáját nedvesen, de már kisebb mértékben; a könycsepp azonban akkor is villogó volt. Nem tulajdonitom ezt a kép faanyaga kiizzadásának, vagy valami más természetes ok következményének. Cselről; csalásról, avagy ügyes fondorlatról szó sem lehet; azt pedig, hogy Gavris Kelemen, a kegykép őre, a hivek megtévesztésére a kegykép arczára olajat, vagy más vegyi folyadékot cseppentett volna, roszakaratu koholmánynak tartom. Hiszem, hogy ez isteni csoda, a mire esküdni is kész vagyok.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Maxim Athanáz, s. k.

5. Dolhy Leontin, sz. Bazil rendi áldozár, elemi iskolai tanitó Máriapócson, 24 éves, örömmel és készséggel vallja a következőket:

Deczember 3-án a könyezés kezdetén, azaz délután 3 és 4 óra között a templomban nem .voltam jelen; később 5 órakor bementem és izgatottságomnál fogva a kegyképen csak a könycseppet láttam a jobb szem alatt, mely csillogott. Deczember 30-án ujból láttam egy könycseppet a kegykép jobb arczán, de már kisebb alakban. A könyezést előbb kétkedéssel fogadtam, de mikor másodszor láttam, meggyőződtem arról, hogy ez csak isteni mű lehet, erre esküt is teszek.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Dolhy Leontin, s. k.

6. Szkiba Theophán, szent Bazil r. III. éves hittanhallgató és népiskolai tanító, 22 éves, a feltett kérdésekre örömmel vallja, a következőket:

Deczember 3-án délután 4 óra előtt a templomban voltam a kegykép könyezése kezdetén. Láttam, hogy a jobb szem üregéből nedves könycsatorna huzódott lefele, a mely az orrtőnél, egy lencsealaku könycseppben végződött; ez a könycsepp kristálytiszta volt és ragyogó. Deczember 30-án ujból láttam a könyezés csatornáját a jobb szemüregből, a könycsepp fényes ugyan, de kisebb volt. Legjobb lelkiisPIeretem szerint állitom, hogy e, könyezést sem csalás, sem fondorlat, sem pedig megtévesztő mesterség nem idézte elő. Hiszem, hogy ez isteni mű és vallomásomra esküt is teszek.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Szkiba Theophán, s. k.

7. Motrinecz Bertalan, szt. Bazil r. III. é. theologus, 21 éves, készséggel vallja a következőket:

Deczember 3-án délután 5 órakor voltam a templomban, láttam ott a jobb szemüregből a könyezés csatornáját, a mely villogó könycseppben végződött; azt is láttam, hogy a kegyképen a B. Szüz jobb szemének fehérsége pirosra változott. Deczember 6-án szintén láttam ugyanilyen könycseppet a könyezés csatornájával együtt. Deczembero30-án ujból láttam a könyezéscsatornáját nedvesen, a mely villogó könycseppben végződött, de a könycsepp már kisebb volt. E könycsepp a kristálynál is tisztább volt. E könyezést csodálatosnak tartom, mindennemű csalást pedig kizártnak állítok; vallomásomra kész vagyok esküt tenni.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Motrinecz Bertalan, s. k.

8: Bibáry Pál, sz. Bazil r. növendék, 23 éves, IV. éves theologus, következő vallomást tesz:

Deczember 3-án délután fél 4 órakor nem voltam a templomban s igy a könyezés kezdetét nem láttam. 5 óra előtt bementem a templomba és a kegykép jobb szeméből egy nedves könycsatornát láttam, mely egy villogó könycseppben végződött, hogy a bal szemből is könyek hulltak volna alá, nem láttam. Ugyanekkor a templomban 50-60 hivő volt jelen, a kik sirtak a csoda láttára. Deczember 5-én ujból láttam, de csak a könycseppet a nedves csatorna nélkül. Deczember 30-án délelőtt 9 órakor ismét láttam egy villogó, de már kisebb könycseppet. A csalást és a megtévesztést kizártnak tartom, vallomásomra kész vagyok esküt is tenni.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Bihary Pál s. k.

9. Gavris Kelemen, 35 éves, sz. Bazil r. áldoz ár, ecclesiarcha s a kegykép őre, a feltett kérdésekre a következőket vallja:

A könyezés kezdetét deczember 3-án délutáni fél 4 órakor vettem észre olykép, hogy a mint kinyitottam a kegyképet, a Szüz Anya arczát átváltozva feketének, jobbszeme fehérségét pedig pirosra átváltozva láttam. Ugyanakkor a jobb szemből a könyezés csatornáját is láttam nedvesen, a mely villogó s lencse-alaku könycseppben végződött. Hogy a könycseppek legördültek volna a Szüz Anya arczán, azt nem figyeltem meg, mert igen megijedtem. Ezután lementem a kegyképtől s oda visszatérve egy rózsaszinű selyemkendőt tettem a Szüz Anya álla alá. A könyezés csatornáján a nedvesség és a könycsepp hol nagyobbodott, hol kisebbedett deczember 19-ig; e napon megszünt, azután deczember :30. és 31-én ujból volt szemmellátható, de már kisebb mennyiségben és a könycsepp az arczon föllebb volt, de ott is nagyon csillogott. Ezen körülményt természetfölötti csodának tartom, Isten mindenhatóságának tulajdonitom, végül megjegyzem, hogy a Szüz Anya arcza a változás állapotában szomoru volt. Erre esküt is teszek.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Gavris Kelemen s.k., a kegykép őre.

10. Förster Károly, egri e. m., áldozár, pócs-petrii latin szert. kath. s. lelkész; 33 éves, a következőt vallja:

Deczember 30-án délután 5 órakor láttam Mária-Pócson a zárdatemplomban, hogy a Szüz Anya kegyképének jobb szeméből egy könyezés-csatorna vonult le az arczcsontig s e nedvessége rezgett, vége pedig egy fél borsónyi könycseppben fejeződött be, mely mint a legdrágább gyöngy ragyogott, - a Szüz Anya arcza feketébb volt, mint máskor. Hiszem, hogy ez isteni csoda és minden emberi fondorlat, tévutravezetés és csalás ki van zárva; vallomásomra esküt is teszek.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Förster Károly, s. k. pócs-petrii s. lelkész.

II. Tanukihaltgatás Mária-Pócson 1906: évi január 11-én délután.

Elnök: Dr. Mikita Sándor prépost-kanonok. Jelenvoltak: Lengyel Endre, Jozevics Jenő és Mosolygó Antal bizottsági tagok. Jegyző: Slepkovszky Sándor, nyircsászárii h. lelkész.

11. Koleszár János, g. kath., 48 éves, háztulajdonos Ungvárott, a következőket vallja:

Deczember 3-án délután fél 4 órakor a templomban voltam és láttam, mikor a b. Sz. Anya kegyképén a jobb szemből a köny kigördült és az arczon lefutott; a könynek egyik része az. arczon maradt, a másik része egészen, leszaladt. A könyezés alatt a b. Szüz arcza feketébb lett, a szemgolyó fehérsége pedig megpirosodott. - Ugyanazon nap délután 6 órakor ujból láttam, hogy a jobb szemből egy más köny kigördült, a köny nagyobb része az arcon maradt. A könyek felfogására Gavris Kelemen,szerzetesatya, selyem kendőt alkalmazott az álla alá. Ezen eseményt csalás avagy mesterséges fondorlattal meg nem fejthetőnek tartom, hanem azt isteni közremüködésnek tulajdonitom. A Gavris atyáról hiresztelt mesterséges fondorlatot roszakaratu koholmánynak tartom; vallomásomra esküt is teszek teljes örömmel.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Koleszár János, s. k. ungvári lakos.

12. Holozsnyay Tivadar, makkos-jánosii gör. kath. esperes-lelkész, sz. sz. tanácsos, 42 éves, a következő vallomást teszi:

Deczember 4-én délután 2 órakor családommal együtt, összesen négyen lementünk a máriapócsi templomba, hogy a kegyképpel érintetve legyünk. Mikor a kegykép elé fölmentem és azt Gavris Kelemen atya közvetlenül előttem felnyitotta, tisztán láttam, hogy a b. Szüz kegyképének jobb arczán a szem belső sarka és a száj sarok közé eső függélyesben, annak körülbelül közepén egy dus könycsepp ragyogott. Azon rózsaszinü selyemkendő, a mely a kegyképen a b. Szüz álla alatt volt, két helyen egészen sötétnek tünt fel, a mit a legördülő könycsepp okozhatott. - Ezen könyezést csodálatos eseménynek tartom, mert kizártnak kell tekintenem, hogy a majd 200 éves fa, a melyre a kegykép festve van, ekkora nedvességet kiizzadhatna, kizártnak kell tartanom azt is, hogy a nedvesség összegyülemlő párák csoportosulása lehetne, mert több helyütt lecsapódott volna, miért is lelkiismeretem legtisztább nyugalmával természetfeletti eseménynek tekintem.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Holozsnyay Tivadar, s. k. makkos-jánosii esperes-lelkész, sz. sz. tanácsos.

13. Lechman György, kapási lakos Ungmegyéből, 43 éves gör. kath. vallásu, büntetlen előéletü, kiérdemült községi biró:

Vallja, hogy deczember 3-án délután fél 4 órakor a templomban volt, a mikor a Szűz Anya jobb szeméből egy köny kigördült, mely arczán függve maradt; ez alatt az esemény alatt a Szűz Anya arcza feketébb lett.
Felolvastatott, az esküt letette. Lechman György, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

14. Kolbász Mária, Mislyán András özvegye, őrdarmai lakos, 48 éves, büntetlen előéletü, Ungmegyéből:

Vallja, hogy látta, mikor deczember 3-án délután először fél 4 órakor jött ki egy köny a b. Szűz Anya jobb szeméből, másodszor, hogy 6 órakor ismét egy köny gördült ki ugyanezen jobb szemből. A Szűz Anya arcza elváltozott, feketébb és szomoru lett.
Felotvastatott az esküt örömmel letette. Kolbász Mária k. X v. Néviró: Slepkovszky s. k.

15. Szemán Mária, férj. .Jánosik Jánosné, 42 éves, gör. kath. vallásu, büntetlen előéletü, királytelki (Szabolcsm.) lakosnő:

Vallja, hogy deczember 18-án délután 2 órakor a máriapócsi templomban voltam és a bold. Sz. Anyát könyezni láttam nemcsak a jobb szeméből, de a bal szeméből is. Ugyan e napon este 9 órakor az álla alatt elhelyezett kendőt az üvegen át néztem és azt vizesnek találtam, amennyiben a rózsaszinü kendő közepe vörös szinüvé változott a nedvesség folytán. E könyezés alkalmával a templomban. 20-25 ember volt, kik mindnyájan sirtunk, a B. Szüz arczát pedig elváltozva szomorunak és sötétnek láttuk.
Felolvastatott, az esküt letette. Szemán Mária, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor s. k.

16. Szakértői szemle.
A kiküldött bizottság megbizta, Dr. Ekkért László, r. k. vallásu, budapesti egyetemi tanársegéd, vegytudort, Wirtzfeld Jenő, evang. ref.vall. máriapócsi gyógyszerészt és Dr. Balkányi Ernő izr. vallásu, máriapócsi . körorvost, hogy a kegyképet vegyileg és physikailag vizsgálják meg, nem forog-e itt fenn valami hamisitás? A vizsgálat Matyaczkó Tivadar munkácsi székesegyházi kanonok, Holozsnyay Tivadar makkos-jánosii esperes-lelkész, Zubriczky Tivadar máriapócsi-házfőnök, és Szegedy Bazil, krasznibródi házfőnök, jelenlétében tényleg olykép történt meg, hogy a templomban a kegykép az. ikonosztazionról levétetett és a templom közepén szakértői vizsgálatnak lett alávetve. A szakértői vizsgálatról a három szakértő irásbeli véleményt adott be, a mely véleményben kimondják, hogy semmiféle nyomai sem állapithatók meg az olyan előzetesen eszközölt kisérletezéseknek, melyek a kegykép könyezésenek mesterséges előkészítésére irányultak volna. A szakértői véleményt Dr. Ekkert László egyetemi tanársegéd állitotta ki, Virtzfeld Jenő gyógyszerész és Dr. Balkányi Ernő körorvos is azt jóváhagyták és aláirták, és aláirva a bizottságnak benyujtották. A szakértői vélemény szóról-szóra igy hangzik:

"Szabolcs vármegye Mária-Pócs községében a szt. Bazil r. kegytemplomában levő B. Szüz kegyképének könyezése tárgyában összeült bizottság felszólítására a helyszinen alant irt napon eszközölt vizsgálataim eredményei a következők: A képállványon elhelyezett kegykép sem a szem köny kivezető csatornája nyilásainál, sem, az arc egyéb helyein, sem a fölött, vagy mellett átlyukasztva vagy megfurva nincsen. A képen, arra az utóbbi időben került nem száradó, vagy száradó olajnak, ugyszintén guminak vagy enyvnek nyomai sem észlelhetők, épugy a kegykép álla alatt elhelyezett rózsaszínü selyemkendőn sem. Megfelelő nagyitás alkalmazásakor láthatók a kép egész felületén apró szemecskék, a melyek a kép festésénél használt festékek szemecskéi. Rövidesen: vizsgálataim során nyomait sem állapithattam meg az olyan előzetesen eszközölt kisérletezéseknek, a melyek a kegykép könyezésének mesterséges előtüntetésére irányultak volna."

E szakvélemény felolvastatott, aláiratott és arra a három szakértő az esküt külön-külön letette. Dr. Ekkert László, s. k. egyetemi tanársegéd. Wirtzfeld Jenő s. k. okl. gyógyszerész. Dr. Balkányi Jenő, s. k. orvostudor.

17. Wirtzfeld Jenő, gyógyszerész Mária-Pócson, 39 éves, evang. ref. vallásu, a feltett kérdésekre a következőket vallja:

Deczember 3-án délután 4 óra körül a templomba mentem és ott a kegykép jobb szemének benső szögletéből egy egész az állig huzódó nedvcsatornát láttam, a milyen egy gördülő vizcsepp után visszamaradni szokott. Hogy itt valami csalás, avagy ügyes fondorlat játszott volna közbe, kizártnak tartom.
Felolvastatott, aláirta, de esküt nem tett. - Wirtzfeld Jenő, s. k. gyógyszerész.

18. Papp Györgyné, szül. Piodán Papp Mária, uj-fehértói lakosnő, gör. kath. vallasu, 43 éves, büntetlen előéletü:

Vallja, hogy deczember 5-én reggel 9 órakor Mária-Pócsra jött, hogy a B. Szüz kegyképével érintesse magát. Az érintéskor azt látta nyitott ajtónál (a kép keretének kinyitása mellett), hogy a Szüz Anyának nemcsak jobb, de bal szeméből is könyek gördültek alá, - a balszemből azonban kevesebb köny. Azt is látta, hogy a B. Szüz arcza a képen feketébb volt és szomoru. A kendőn, mely álla alatt volt, egy hüvelyk ujnyira nedvesség volt és a kendő a nedves helyeken vörösebb volt, mint a szélen. Legjobb lelkiismerete szerint állitja, hogy a könyezést csodálatos eseménynek tartja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Prodán Papp Mária, férj. Papp Györgyné s.k.

19. Petróczy János, kir. aljárásbiró Nyagy-Bátorban, 48 éves, r. kath. vallásu ezeket vallja:

Deczember 5-én délután 2 órakor fölmentem a kegyképhez és közvetlen közelről megszemléltem. Mindkét arczon a szem alatt nehány könycsepphez hasonló nedvesség megszáradt nyomait, azon felül az arcz jobb felén az orr tövénél egy könycsepphez hasonló és félig ,megszáradt nedvességi nyomot észleltem. Miután a szerzet atyáit régóta ismerem és az ő tisztességökhöz és megbizhatóságukhoz semmi kétség nem fér, kizártnak tartom, hogy itt hamisítás történt volna; s miután az Isten létét minden vallásfelekezet elismeri, tehát, ha Isten létezik lehetnek és vannak megnyilatkozásai.
Felolvastatott, aláirta, és az esküt letette. - Petróczy János s. ,k. kir. aljárásbiró.

20. Pungur József, ,kir. s. telekkönyvvezető, 50 éves, ev. ref. vallásu, Nyir-Bátorból:

Deczember 5-én délután 2 órakor a B. Szüz Anya kegyképét megtekintette. Gavris Kelemen atya felhivására és azon egy könycsepphez hasonló felszáradt nedvesség nyomát látta.
Felolvastatott, aláirta, de esküt nem tett. Pungur József, s. k.

21. Popenlyik Jánosné, szül. Hlavács Anna, királytelki lakosnő, 38 éves, gör. kath. vallásu:

Vallja, hogy deczember 17 -én déli 12 órakor a kegytemplomban volt. A SzüzMária jobb arczán a szem alatt egy villogó kristálytiszta könycseppet látott; azonkivül a Szüz Anya arczát sokkal feketébbnek és szomorunak találta, mint előtte való napon.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Hlavács Anna, s. k.

22. Tóth Istvánné, szül. Szalai Teréz, 47 éves, gör. kath. vallásu, ny.-vasvári lakosnő:

Deczember 3-án este 7 óra után a kegytemplomba ájtatoskodni bementünk, a baloldali énekkarba fellépve tekintettem a B. Szüz képére és annak jobb szemében csillogó könycseppet láttam az alsó szemhéj alatt. Másnap délután a kép üveg-ajtaja kinyittatván, közelebbről győződtem meg az előbbi esteli köny nyomáról. A B. Szüz arcza akkor barna volt.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Szalai Teréz s. k.

23. Bacsóka Zsuzsanna, férj. Klepács Andrásné, királytelki lakosnő, 37 éves, gör. kath. vallásu:

Vallja, hogy deczember l8-án este volt a kegytemplomban; a Szüz Anya arczán könyeket nem látott, csak azok helyét. A Szüz Anya arcza, mely ezelőtt fekete volt, most egyszerre fehér és örömteljes lett. A kendőnek, mely a Szüz Anya álla alatt volt, közepe nedves volt és sötétebb, mint a szélek.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Bacsóka Zsuzsanna, s. k.

24. Hornyák Rozália, férj. Bodnár Andrásné, nyiregyházai lakosnő, 39 éves; gör. kath. vallásu:

Vallja, hogy deczember 3-án délután fél 4 órakor a kegy templomban volt és látta, a mikor az, első köny a Sz. Anya jobb szeméből kigördült az arczra. A Sz. Anya arcza igen szomoru és fekete lett. Igen sokan voltak a templomban, kik mindnyájan zokogva sirtak.
Felolvastatott,az esküt letette. HornyákRozália, k. X v. - Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

25. Ács, Istvánné, szül. Popovics Mária, 53 éves, gör. kat. yallási, nyiregyházai lakosnő:

Vallja, hogy deczember 19-én, (azaz sz. Miklós napján) a sz. mise után 11 órakor a B. Sz. Anya arczán a jobb szem alatt egy villogó és kristálytiszta könycseppet látott.
Felolvastatott és az esküt letette. Popovics Mária, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

26. Pályu Péter, Mária-pócsi lakos, földmivelő, 41 éves, gör. kath, vallásu., büntetlen előéletű, nős:

Vallja, hogy deczember 10-én délután 5 órakor volt a kegytemplomban. A Szüz Anya arczán a könycseppet már kiszáradva látta, mely látható nyomot hagyott a képen. A Szüz Anya arczát a képen most már sötétebbnek és szomorubbnak találta, mint ezelőtt volt. Lelki örömmel teszi le az esküt.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Pályu Péter s. k.

27. Kiss László, mária-pócsi lakos; gör. kath. vallásu, 39 éves, főldmivelő:

Vallja, hogy deczember 10-én délután 5 órakor volt a kegytemplomban s a Szűz Anya jobb szeme alatt a könycseppet összefutottan látta. A B. Szüz arcza változott, mert szomoru és barna volt, nem oly örömteljes, mint ezelőtt.
Felolvastatott aláirta és az esküt letette Kiss László, s. k.

28. Lengyel János, leveleki lakos, gör. kath. vallásu gazdálkodó, 53 éves, nős:

Vallja, hogy deczember 11-én .délelőtt 10-11I óra között a kegytemplomban volt és látta, hogy a B. Szüz jobb szeméből egy könycsatorna nyult le egy könycseppben az arczcsont mellett megállott A jobb szem alatt a kendőt nyirkosnak látta, a miből azt következtette, hogy több könynek kellett a Szűz Anya arczán legördülnie. Arczát most már világosabbnak találta mint deczember 8-án.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette; Id., Lengyel János, s. k.

29. Slepkovszky Sándor, nyír-császárii gör. kath; lelkesz, 34 éves:

Vallja, hogy deczember 14-én délután 1/2 3 órakor a kegy templomban járt s a B. Szüz kegyképén a jobb szem alatt az ajk mellett egy kristálytiszta könycseppet látott. Azon rózsaszinü selyemkendőt, melyet a templomatya a, könyek felfogására az álla alá tett, az áll alatt vörösnek találta. Meggyőződése az, hogy ezen körülmény természet, feletti esemény, nem pedig csalás, avagy megtévesztést akaró mesterkélés. Vallomására örömmel teszi le az esküt.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Slepkovszky Sándor, s. k. ny.-császárii lelkész.

III. Tanukihallgatás Mária-Pócson 1906. évi január 12-én délelött.

Elnök: Dr. Mikita Sándor prépost-kanonok. Jelenvoltak: Lengyel Endre, Jozevics Jenő és Mosolygó Antal bizottsági tagok. Jegyző: Slepkovszky Sándor, nyir-császárii h.lelkész.

30. Demeter Juliánna, férj. Paulovícs Jánosné, gör. kath. vallásu 40 éves férje gazdálkodó Mária-Pócson.

Vallja, hogy deczember 5-én reggeli 10 óra után volt a kegytemplomban és a kegykép keretének kinyitása után látta, hogy a B. Szüz Anyának a képen a jobb szeméből egy könycsepp gördült ki és függve maradt az arczon; a bal szeméből pedig a könyezési lefolyásnak helyét látta. Azt is látta, hogy a B. Szüz álla alatt levő selyemkendő a közepén nedves volt és itt vörös volt, a szélén pedig világosabb, azaz rózsaszinü volt. A B. Szüz arcza ekkor egészen barna volt. Hogy ez mesterségesen állittatott volna elő, azt kizártnak tartja és e csodát isteni közremüködésnek tulajdonitja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. - Demeter Juliánna, s. k.

31. Dudás Mihály nyugalmazott tanitó, gör. kath. vall., 68 éves, Mária-pócsi lakos.

Vallja, hogy deczember 9-én volt a templomban, a mikor a kegykép csókolásához is járult. A kegykép keretének kinyitása mellett látta, hogy a B. Sz. Anya jobb szeme alatt egy ragyogó könycsepp van, bal szeme alatt pedig csak a könyezés lefolyásának nedves helye látszik. A Szűz Anya arcza egészen barna volt, meg volt változva; a selyemkendő pedig, mely a Szűz Anya álla alatt volt, a közepén, nedves volt, a mit közelről láttam és jól megfigyeltem. E könyezést még 12-én és 15-én is láttam. E csodálatos könyezést a mindenható Isten erejének tulajdonítom és az esküt örömmel teszem le vallomásomra.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Dudás Mihály, s. k. nyugalmazott tanító.

32. Dudás Mihály, czipész, 47 éves, gör. kath. vallásu, mária-pócsi lakos:

Vallja, hogy deczember 7 -én délelőtt 10 órakor volt a kegy templomban és a Szűz Mária kegyképét meg is csókolta. A csókolásnál azt látta, hogy a Szűz Anya jobb szeméből egy könyezési lefolyás volt látható, mely egy tiszta és csillogó könycseppben végződött az orrnál. A kegyképen a B. Szűz arcza nem volt rendes színben, de barna volt és szomoru. Ekkor sokan voltak a templomban és mind sirtak. Azt, hogy valaki itt hamisitásokat elkövetet volna,. nem hallotta; e csodálatos könyezést a mindenható Isten erejének tulajdonitja.
Felolvastatott, aláírta, és az esküt letette. Dudás Mihály, s. k. czipész.

33. PeszternákJózsefné, szül. Vargovics Johánna, 30. éves, róm. kath. vallásu, férje gazdálkodó Mária-Pócson:

Vallja, hogy deczember 5-én délelőtt 11 órakor volt a kegy templomban- és a B. Sz. Mária kegyképén az látta, hogy jobb szeme alatt köny volt, bal szeme alatt pedig könylefolyás. A kendőt nem figyelte meg, mert nem volt . fent a kegyképnél, csak alulról nézte.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Vargovics Johanna, s. k.

34. Lazók József, g. kath. vallásu, 66 éves, gazdálkodó Mária-Pócson:

Vallja, hogy. deczember 4-én délután 5 óra körül volt a kegytemplomban és a kegykép keretének kinyitása mellett a könycseppet a Szüz Anya arczán már nem látta, csak a lefolyásnak helyét. A Szüz Anya álla alatt elhelyezett kendőn könycseppek helyeit látta és a kendő e helyeken vörösebb volt.
Felolvastatott aláírta, és az esküt letette. Lazók József, s. k.

35. Gábor János, gör. kath. vallásu, 61 éves, gazdálkodó Mária-Pócson:

Vallja, hogy deczember 4-én délután 5 óra körül volt a kegytemplomban és a B. Szüz jobb szeme, alatt könyezési lefolyást látott. A Sz. Anya arcza el volt változva, barnább volt. Csalásról itt szó sem lehet, e csodálatos könyezést a jó Isten hatalmának tulajdonitja.
Felolvastatott aláírta és az esküt letette. Gábor János, s. k.

36. Hrács Mihály, 42 éves, gör. kath. vallásu, sekrestyés a kegy templomban:

Vallja, hogy 1) deczember 3-án délután 1/2 4 órakor két könycseppet látott a Szüz Anya jobb szeméből kigördülni. Az egyik könycsepp lencse-nagyságu volt, a másik ennél nagyobb; 2) 4-én délután 1/2 4 órakor szintén látott egy könycseppet; 3) 8-án délelőtt 10 órakor hasonlókép látott-egy, könycseppet, de ez már kisebb volt; 4) 30-án délután 4 órakor szintén látott egy friss könycseppet a Szüz Anya jobb szeme alatt: 5) 31-én e könycseppet szintén látta, de ez már száradni kezdett. E könycseppek friss, kristálytiszták és villogók voltak. Máskor e csodálatos könyezést meg nem figyelte, mert a nép sokasága miatt, mely a kegytemplomot látogatta; figyelme el lett terelve. E csodás eseményt a mindenható Isten erejének tulajdonítja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Hrács Mihály.

37. Horváth Péterné, szül. Kalina Jolán, ágostai hitvallásu, 32 éves, férje fodrász Mária-Pócson:

Vallja, hogy deczember, 30-án 4 óra körül volt a kegy templomban és a kegyképet megcsókolta. A csókolásnál a B. Szüz Anya arczán a jobb: szem alatt egy lencsenagyságu könycseppet látott, mely villogott és kristálytiszta volt. A Sz. Anya arcza szomorubb volt. Ezen csodás eseményben, még ágostai hitvallása mellett sem kételkedik, azt Isten mindenhatóságának tulajdonítja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Kalina Jolán, s. k.

38. Sereghy János, nyirbaktai gör. kath lelkész, cz. esperes; 49 éves:

Vallja, hogy, deczember 14-én délelőtt 11 órakor. a Szüz: Anya, arczán a jobb szem alatt egy lencse nagyságu könycseppet és több apró könycseppecskéket látott, melyek már száradni indultak. Csalásról, cselről, avagy ügyes fondorlatról semmit sem hallott, a csodás könyezést Isten erejének tulajdonitja.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Sereghy János, s. k. cz. esperes, lelkész.

39. Ifj. Gergelyffy, Dezső, 26 éves, róm. kath. vallásu, nőtlen, ügyvédjelölt, lakik Mária-Pócson:

Vallja, hogy deczember 30-án délután 4 óra után a templomban volt és a, Szüz Anya kegyképét is megtekintette, melyen a jobb szem alatt két czentiméternyire egy könycseppet és annak lefolyási irányát látta. A könycsepp, minthogy a templomban még gyertyák nem égtek, látható volt oldalról. Ugyanekkor Gavris atya felszólitásomra a képet ujjával végig, huzgálta, de azt nedvesnek nem találta. Emberi dolognak nyomát ezen csodálatos eseményben nem látja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Gergelyffy Dezső, s. k.

49. Bicsánszky János, gör. kath. vallásu, 43 éves; gazdálkodó, gyulaji lakos, kiérdemült községi biró.

Vallja, hogy deczember 6-án délelőtt 1/2 12 órakor a kegytemplomban volt és a Szűz Anya kegyképét meg is csókolta. E csókolásnál látta, hogy a Sz. Anya jobb szeme alatt egy könycsepp csillog, arcza pedig el van változva barnára. Egyebet a nagy tolongás miatt nem látott. Hamisitásról és a hivek megtévesztéséről semmit sem hallott. E csodás eseményt Istennek tulajdonitja.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Bicsánszky János, s.k.

41. Forgács Andrásné, szül. Czakó Mária, evangelikus református vallásu, férje kovács-mester M. Pócson, okleveles szülésznő, 45 éves.

Vallja, hogy a kegytemplomban e csodálatos könyezést két ízben figyelte meg:
1) deczember 3-án délután, 1/2 4 órakor látta a kegykép jobb szeméből az első könyet kigördülni, a mikor Gavris atya a hiveket a kegyképhez érintette; ez az első köny az arczon megállott. Utána látta a második könyet is kigördülni a jobb szemből, mely az előbbivel egyesült és az arczon végigfutott. A B. Szüz arcza ekkor egészen megbarnult, a szemgolyó fehérsége, pedig megpirosodott. Hogy a bal szemből is köny jött volna ki, azt nem látta.
2. Deczember 30-án délután 3 és 4 óra közt végezték a rózsafüzért és ő 3 órán át állott a kegykép előtt; 1/2 4 óra körül látott egy kis könycseppet a jobb szemből kigördülni, mely megállott az arczcsonton és nem futott le. A Szűz Anya arcza ekkor is egészen barna volt. Mindkét alkalommal sok ember volt a templomban és azok mind sirtak. Hogy ezen eseménynél emberi csalás játszanék közbe, arról semmit sem hallott. Azt vallja, hogy a Szűz Anya az emberek büneiért sir.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Czakó Mária, s. k.

42. Purzsás János, 33 éves, gör. kath. vall.; gyulaji lakos, gazdálkodó:

Vallja, hogy deczember 6-án délelőtt 1/2 12 órakor a kegytemplomban volt és a Szűz Anya kegyképét meg is csókolta. E csókolásnál látta, hogy a Sz. Anya jobb szeme alatt egy könycsepp csillogott arcza pedig el van változva barnára. Egyebet a nagy tolongás miatt nem látott. Hamisitásról és a hivek megtévesztéséről semmit sem hallott. E csodás eseményt Istennek tulajdonitja.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Purzsás János s.k.

43. Purzsás Mihály 40 éves és Fedora Ferencz, 41 éves, gk. vallásuak, gazdálkodók Gyulajbol:

Vallják, hogy deczember 5-én délután 3 óra után a kegy templomban voltak és a kegyképet. nem közvetlenül, de alulról a földről szemlélték és a B. Szűz Anya jobb szeme alatt egy villogó könycseppet láttak, mely egy gyöngyhöz hasonlitott. A Szüz Anya; arcza el volt változva.
Felolvastatott, aláirták és az esküt letették. Purzsás Mihály, s. k., Fedora Ferencz, s. k.

44. Andrikó Mihály, gör. kath. vallásu, 75 éves, gazdálkodó Ramocsaházán:

Vallja, hogy deczember 19-én (szent Miklós napján) délelőtt 9 óra körül a szent mise előtt a lépcsőn felment a kegyképhez és az üvegen át látta, a mikor egy könycsepp a Szüz Anya jobb szeméből kigördült; a balszem alatt látta a megszáradt könyek nyomait.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Andrikó Mihály, s. k.

45. Fülep Jánosné, szül, Kazár Borbála, 39 éves, róm. kath. vallasu, férje napszámos Petneházán:

Vallja, hogy deczember 17-én reggeli 8 órakor a kegytemplomban volt és alulról szemlélte a Szüz Anya arczát, de szemei alatt könyeket nem látott. Látott azonban egy csillogó könyet lefutni, mely a kendőn megakadt és a kendő általa nedves lett.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Kazár Borbála, s. k.

IV. Tanukihallgatás Mária-Pócson 1906. évi január 12-én délután.

Jelen voltak: Dr. Mikita Sándor elnök, Jozevics Jenő munkács-csernekhegyi zárdafőnök és Slepkovszky Sándor nyir-császárii lelkész; Lengyel Endre vikárius és Mosolygó Antal esperes hivatalos teendőik miatt eltávoztak.

46. Demeter Sándor, gör. kath. vallásu, 44 éves, gazdálkodó és főegyházgondnok Kis-Létán:

Vallja, hogy deczember 5-én reggeli 10 óra körül a kegytemplomban volt és a kegykép keretének kinyitása után látta, hogy a jobb szem alatt egy köny csillogott, mely az arczcsonton függve volt;

a másik könyet pedig az ajak körül látta, de ez már mulófélben volt; a balszem alatt látott szintén nedvességi lefolyást, de könyet nem. A Szüz Anya arcza szomoru és barna volt, a minőnek még soha sem látta. Azt nem is tételezi fel, de nem is hallotta, hogy ezt valaki fondorlatnak avagy csalásnak állitotta volna, kivéve a reformátusokat; én hiszem, hogy ez isteni csoda.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Demeter Sándor, s. k.

47. Papp Sándor, 45. éves, gör. kath. vallásu, gazdálkodó; községi hites K.-Létán:

Vallja, hogy deczember 6-án déli 12 óra körül a kegytemplomban volt és a kegykép keretének kinyitása után a B. Szüz Anya képén a jobb szem alatt egy villogó könycseppet látott az arczcsonton függve. A kendő, a mely álla alatt volt, a jobb szem irányában nedves volt. Sok ember volt ekkor a templomban, ezek nagyobbrészt mind sirtak, köztük magam is. Oly személyt, a ki ezt mesterséges uton létrehozta volna, én a katholikusok között nem hallottam, magam pedig azt isteni csodának tartom.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Papp Sándor, s. k.

48. Galgóczi Istvánné, szül. Bakos Juliánna, 48 éves, róm. kath. vallásu; férje vasuti pályaőr:

Vallja, hogy deczember 17-én reggel 10 órakor a kegy templomban volt és a B. Szüz jobb szeme alatt egy könycseppet látott, amely villogott. A nedvesség a kendőn a jobb szem irányában volt látható. Ezt isteni csodának tartja.
Felolvastatott, az esküt letette. Bakos Juliánna, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

49. Szkiba József, 22 éves, gör. kath. vallásu, gazdálkodó M.-Pócson:

Vallja, hogy deczember 4-én délután 4 óra után volt a kegytemplomban és a kegyképet meg is csókolta. E csókolásnál látta, hogy a Szüz Anya jobb szeme alatt egy könycsepp van. Szivesen jött vallani és a kegykép könyezését csodának tartja.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Szkiba József, s.k.

50. Leveleki Mihályné, szül. S. Fodor Juliánna, 50 éves, gör. kath. vallásu, férje gazdálkodó Ny.-Bátorban:

Vallja, hogy deczember 4-én délután 4 óra körül látta a kép keretének kinyitása után, hogy a Szüz Anya arcza szomoru volt és barna; nem tudott beletekinteni a képbe saját könyei miatt, miért is leszállott a lépcsőről s az embereket is sirva találta.
Felolvastatott, de esküt nem tett. S. Fodor Juliánna, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

51. Kiss Lászlóné, szül. Subecz Juliánna, 40 éves, gör. kath. vallásu, férje gazdálkodó M.-Pócson:

Vallja, 1) hogy deczember 4-én délután 5 órakor volt a kegy templomban és azt látta, hogy a kegyképen keretének kinyitása után a B. Szüz jobb szeme alatt egy könycsepp volt; 2) hogy deczember 19-én (azaz sz. Miklós napján) 10. óra előtt a B. Szüz arcza nem volt barna, hanem fehér és örömteljes.
Felolvastatott és az esküt letette. Subecz Juliánna, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

V. Tanukihallgatás Mária-Pócson 1906. évi január 13-án délelőtt.

Jelen voltak: Dr. Mikita Sándor elnök, Jozevics Jenő munkács-csernekhegyi zárdafőnök és Slepkovszky Sándor ny.-császárii lelkész. - Dr. Jordán Károly cz. apát, szaniszlói lat. sz. plebános, mint vendég.

52. Kardos Péter, 36 éves, gör. kath. vallásu, gazdálkodó M.-Pócson vallja:

Decezmber 8-án (a latin szert. katholikusok Szeplőtelen fogantatása ünnepén) látott egy könyet, mely a képen a B. Szüz jobb szeme oldalán, kissé lejebb csillogott. Hogy e köny nem olaj, de vizcsepp volt, jól megnézte. Hogy az emberek között e csodás könyezésről valami fondorlat terjesztetnék, nem hallotta, sőt a keresztény katholikusok mind azt mondják, hogy ez az isteni kegyelem megnyilatkozása.
Felolvastatott, aláírta és az esküt letette. Kardos Péter. s. k.

53. Ács Jánosné, szül. Jobbágy Anna, 40 éves, gör. kath. vallásu, férje gazdálkodó M.-Pócson:

Vallja, 1) hogy deczember 3-án este 5 és 6 óra között a kegytemplomban a kegykép előtt állott körülbelül egy óráig és látott a kegyképen a jobb szem alatt egy árpaszemhez hasonló könycseppet; hogy e könycsepp mikor tünt el, nem látta, de azt látta, hogy egy ujabb könycsepp gördült ki a jobb szemből. E könyezés alatt a B. Szüz arcza fekete volt, később halvány lett. - 2; Deczember 16-án este 6 órakor álltam a kegykép előtt lent és a B. Szüznek ugy jobb, mint bal. szeme alatt könycseppeket láttam, de sokkal kisebbeket. A B. Szüz arcza barna volt, de hogy a szemgolyó is piros lett volna, nem figyeltem meg. Állitja, hogy "ez nem emberi okosság, de az Istennek műve."
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Jobbágy Anna s.k.

54. Tóth Miklós, 45 éves, gör. kath. vallásu, hentesmester M.-Pócson:

Vallja, hogy deczember 30-án délelőtt 9 órakor a kegytemplomban volt és a bold. Szüz kegyképét felülről jól megszemlélte. Azt találta, hogy a Szüz Anyának jobb szeme alatt egy árpa-nagyságu hosszukás könycsepp villog. E könycsepp vizszinü és kristálytiszta volt; a Szüz Anya arcza barna volt: Ekkor a templomban öten voltunk: Dr. Janicsek József, eperjesi kir. kath. főgymn. tanár, Paulovics János m.-pócsi gazdálkodó és két asszony és mindnyájan meg voltunk hatva. Ezt nem emberi mesterségnek, de a mindenható Isten erejének tartja.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Tóth Miklós, s. k.

55: Tóth Miklósné, szül. Kocsis Juliánna, 47 éves, róm. kath. vallásu, férje hentes M.-Pócson:

Vallja, hogy deczember 3-án délután 1/2 4 óra körül a B. Szüz kegyképének könyezése kezdetén ott volt. A könyezés akkép kezdődött, hogy a B. Szüz arcza elváltozott, barna fekete lett, szemei pedig mintha mozogtak volna és a könyek sürüen peregtek le és fényesek voltak, mire annyira megijedt, hogy testében reszketni kezdett Deczember 3-tól egész 19-ig a B. Szüz arczát mindig egész barnának találta; nem olyannak, mint rendesen szokott lenni. Ezen időtartam alatt többször látta az Ő könyezését, de az időt, napot, órát pontosan megállapitani nem tudja.
Felolvastatott és az esküt letette. Kocsis Juliánna, k. X v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

56. Bojcsik János, 52 éves, gör. kath. vallásu, kertész M.-Pócson:

Vallja, hogy deczember 3-án délután 3 és 4 óra között volt a kegy templomban és fent a lépcsőzeten a kép keretének kinyitása után látta, hogy a B. Szüz Anya jobb szeme alatt egy könycsepp csillogott, a szemüreg és a köny között pedig nedves lefolyást vett észre. A B. Szüz arcza ekkor, fekete volt. A templomban volt vagy 60 ember, kik mindnyájan könyeztek.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Bojcsik János, s. k.

57. Özv. Czapár Jánosné, szül. Koleszár Verona., 55 éves, gör: kath. vallásu,. férje gazdálkodó volt, az "Élő Rózsafüzér"-imatársulat vezetőnője M.-Pócson:

Vallja, hogy deczember 3-tól egész 19-ig naponkint elment a kegytemplomba, naponkint megszemlélte a B. Szüz kegyképét és azt találta, hogy a kép arcza ezen idő alatt feketés barna volt, nem olyan, mint rendesen; mindennap megfigyelte a könyezést és tiszta lelkiismerettel mondja, hogy ezen időtartam alatt mindennap látta a B. Szüz könyezését a jobb szemből, a bal szemből csak néhányszor látott lefolyást, de könyeket nem. A Szüz Anya álla alatt levő rózsaszinü selyemkendőt közepén nedvesnek látta néhányszor. Deczember 30. .és 31-én is láttam a B. Szüz könyezését, máskor nem. A 150 rózsafüzér-tag e könyezést isteni erőnek tartja.
Felolvastatott és az esküt letette. Koleszár Verona, özv. Czapár Jánosné, k. X v.Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

58. Pákh Sándor, sz. Bazil r. növendék, 21. éves, okleveles tanitó, II. é. theologus:

Vallja: 1.) hogy deczember 3-án délután 5 órakor volt a templomban és üvegen keresztül a B. Szüz Anya jobb szeme alatt egy könycsephez, hasonló nedvességet látott zabszem alakban. 2.) Vallja, hogy ugyanezt látta deczember 30-án délután 1 órakor. E könycsepphez hasonló nedvesség kristálytiszta és ragyogó volt. A B. Szüz Anya arczát mindkét. alkalommal szomorunak és barnának találta.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Pákh Sándor, s. k.

59. Seszták András Sz. Bazil r. növendék, II. é. theologus, 20 éves:

Vallja: 1.) hogy deczember 3-án délután 3/4 5 órakor nyitott üvegen megszemlélte a B. Szüz kegy képét és azon a jobb szem alatt könycsepphez hasonló nedvességet látott függőlegesen hosszukás alakban. 2.) Deczember 30-án délutáni 1 órakor is látott egy könycsepphez hasonló nedvességet a B. Szüz Mária jobb szeme alatt. E könycsepphez hasonló nedvesség fényes volt és csillogott.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Seszták András, s. k.

60. Tóth György, 43 éves, róm. kath. vallású, szabómester M.-Pócson.

Vallja: 1.) hogy deczember 5-én reggeli 8 óra után volt a kegytemplomban és minthogy a kegykép kerete ki volt nyitva, a B. Szüz Anya jobb szeme alatt látott egy villogó könycseppet, mely kristálytiszta volt. 2.) Vallja, hogy deczember 30-án reggeli 8 óra után hasonló könycseppet látott. Hiszi, hogy ez isteni mű és emberi fondorlatnak műve nem lehet.
Felolvastatott, aláirta és az esküt letette. Tóth. György s. k.

VI. ZÁRSZÓ.

A kiküldött bizottság a következőket állapitja meg:

1. A M.-pócsi kegykép könyezését természetfelettinek állitja és abban az isteni kegyelem megnyilatkozását látja.

2. E csodálatos könyezés a jobb szemből deczember 3-án délután 1/2 4 órakor vette kezdetét s hol nagyobbodott, hol kisebbedett; deczember 19-én délben véget ért, a mikor a B. Szüz beborult fekete arcza már tisztább lett.

3. E könyezés intensivebb módon nyilvánult deczember 5-én, 9-én, 16-án és 18-án, mert ekkor nemcsak jobb, de bal szemét is könyezni látták.

4. A B. Szüz kegyképének deczember 30. és 31-iki könyezése kisebbszerünek mondható.

5. A kegykép hátsó kerete 1906. január 12-én pecsételtetett le Firczák Gyula, munkácsi püspök Ő-Excellentiája, pecsétjével és pedig délután 5 órakor.

6. A vizsgálat végén, azaz 1906. január 12-én este 6 órakor a kegytemplomban „Akaftiszt" tartatott szent beszéddel, amikor a templomot a hivő közönség zsufolásig megtöltötte. - Végre:

7. A bizottság kinyilvánitja, hogy a tanukihallgatásra e vizsgálat alkalmával még igen sok hivő jelentkezett, akik ezidő alatt a kegy templomot megtátogatták volt, de kihallgatásuk az idő rövidsége miatt nem volt eszközölhető. Megjegyzi azt is hogy a kihallgatott tanuk örömmel jelentek meg és a kényszeritésnek még nyoma sem volt.

Kelt Mária-Pócson, a sz. Bazil-rend monostorában, 1906. január 13-án, délelőtt 10 órakor.

Dr. Mikita Sándor, s. k.,
Munkácsi, székesegyházi örkanonok
buda-felhévvizi cz. prépost, az ungvári püspöki pap-
neveldében az egyházjog és az egyháztörténelem ny.
r, tanára, mint a vizsgáló-bizottság elnöke.

Josevics :Jenő, s. k.,
sz. Bazil-rendi áldozár,
Munkács-csernekhegyi monostorfőnök,
definitor és bizottsági tag.

Lengyel Endre, s. k.,
szobránczi cz. prépost sz. sz. ülnök,
h.-dorogi gör. k_th. püspöki külhelynök, bizottsági tag.

Mosolygó Antal, s. k.,
Mária-pócsi kerületi alesperes
gyulaji gör. kath, lelkész és bizottsági tag.

Slepkovszky Sándor, s. k.,
nyir-császárii lelkész, a vizsgálat jegyzője.

C) VIZSGÁLATON KIVÜLI VALLOMÁSOK.

61. Dr. Janicsek, József, eperjesi kir. kath. főgymnasiumi tanár, sajátkezüleg irt tanuvállomása szóról-szóra igy hangzik:
"Hogy 1905. deczember 30-án délelőtt 10 óra tájban több egymásután némi megszakitással történt megfigyelésem közben a mária-pócsi régi Szüz Mária kegykép jobb arczán, a mikor a kegykép nyitva volt, a jobb szem alatt függélyes irányban körülbelül négy-öt czentiméternyire, körülbelül egy bors-szem nagyságu és több oldalról is jól észrevehetőleg csillogó cseppet személyesen láttam, azt ezennel nevem aláirásával bizonyitom. Mária-Pócs, 1906. január 1-én. Dr. Janicsek József, s. k. eperjesi kir. kath. főgymn. tanár."

62. Karczub Endre, szentszéki ülnök, az ungvári papnevelde lelkiigazgatója, sajátkezüleg irt tanuvallomása, szóról-szóra igy hangzik:
"Nyilatkozat. Alulirott igazolom, hogy 1905. évi december hó 31-én Legeza Miklós ujdonszentelt áldozár a mária-pócsi kegy templomban primitiát végzett. A primitián én alulírott voltam a manuductor. A sz. mise előtt, azaz fél kilencz órakor két izben is felmentem a kegyképhez és a B. Szüz jobb szeme alatt egy kristálytiszta ragyogó fényü, de már száradásnak indult könycseppet láttam. A kendőn, mely, az álla alá volt helyezve, három veres pontot láttam, melyekről, az a meggyőződésem, hogy ezek könycseppek voltak. Erre kész vagyok esküt tenni. Kelt Ungvárott, 1906. évi január 15-én. Karczub Endre, s. k. sz. széki ülnök, az ungvári papnevelde lelkiigazgatója.”

63. Szaplonczay György, cz. esperes, kis-létai gör. kath. lelkész sajátkezü vallomása igy hangzik:
"Nagyságos ,és Főtisztelendő Prépost Kanonok Ur! F. évi 12. számu nagybecsü megkeresésére válaszolva, tisztelettel jelentem, hogy a B. Szüz mária-pócsi kegyképe könyezésének hire már 1905. deczember 4-én bejárta a szomszédos községeket, ugy hogy a következő napon én is . ennek hatása alatt mentem át Mária-Pócsra. Ment a nép nagy sokasága. Közöttük, - biztos tudomásom szerint - protestáns vallásuak is. Hogy ez utóbbiak minő érzülettel nézték azt s maguk között mit beszéltek róla, nem tudom. Kérdezősködni nem tartottam opportunusnak. Annyit határozottsággal állithatok, hogy községem protestáns népe teljes higgadtsággal vette azt tudomásul, gunyt nem üzött belőle. Másként viselkedett az értelmiség. Ez minden alkalmat megragadott, hogy azt, szóvá tegye s a kegyképen látható nedvesség természetes voltát kimagyarázza. Sőt egyik lapjuk vad, dühhel támadta meg a mária-pócsi szerzetes atyákat mistificatioval vádolván őket. Voltak, kik páralerakódásnak vélték, mások olajcseppentésnek mondták. Sőt Voltak olyanok is, kik tudni vélték, hogy a kegykép szeme ki van furva s az oda alkalmazott szivacsból ered a nedvesség. Mindnyájan megegyeznek azonban abban, hogy természetfeletti módon ez nem történhetett, mert a XX-ik században ilyet nemcsak állitani, de még gondolni is szégyen. Ez okból tartották magukat vissza annak megszemlélésétől. Megvallom, a kegykép első szemlélése alkalmával, - bár az arczon kimagyarázhatatlan, tiszta, csillogó, borsó nagyságu cseppet láttam, - hogy az köny, nem mertem volna esküdni. De midőn folyó 1906. évi január 12-én a vizsgálat alkalmával a kegykép rendszerint czitromsárga arczszinét sötétbarnára változni láttam, mellemet verve bünbánólag. vallottam be, hogy Isten egyik megmagyarázhatatlan csodatételével állok szemben, melyet büneink miatt s megtérésünkért vitt véghez. Egyebekben magamat kegyeibe ajánlva vagyok Kis-Létán, 1906. január 16-án, Nagyságodnak igen alázatos szolgája Szaplonczay György, s. k. tb. esperes-lelkész. P. H."

64. Özv. Viszcsánszky Pálné, szül. Gyuricska Mária, 66 éves, gör. kath. vallásu, ungvári lakosnő, dr. Mikita Sándor, vizsgálati elnök, előtt a következő vallomást tette:
Vallja, hogy deczember 3-án délután 1/2 4 órakor Mária-Pócson volt és a kegytemplomban is a vecsernyén jelen volt. Vecsernye után, a mikor a hivek érintettek a kegyképpel, ő látta a garádicsról, -

mert a kegykép nyitva volt, - hogy a Szüz Anya jobb szeméből egy köny az arczon végig gördült, ennek megtörténte után Gavris Kelemen egy selyemkendőt tett a b. Szüz álla alá. A B. Szüz Anya arcza egészen fekete volt. A nép a templomban sirt. Esküdni kész. Ungvárott, 1906. január 20-án. - Özv. Viszcsánszky Pálné, k. X v. Néviró: Dr. Mikita Sándor s. k.

65. Kubai Alajos, a "Fonciere" pesti biztositó intézet titkára, sajátkezüleg irt tanuvallomása szóról-szóra igy hangzik:
"Nyilatkozat. Alulirott 57 éves, róm. kath. nős családos, mult év deczember 12-én üzleti ügyekben Mária-Pócs községben megjelenvén, Kardos József volt vendéglőstől értesültem az ottani - kegytemplomban levő Mária-képpel történt eseményről. Magam is óhajtván látni ezen természetfeletti dolgot, délután két órakor meglátogattam Gavris főtisztelendő urat, ki legnagyobb készséggel, bevezetett a templomba; A főtisztelendő ur kinyitván a képet elzáró, üvegboritékot, egész közelről szemléltem a képet és meggyőződtem arról, hogy a jobb szem alatt az orr közepe táján egy fényes könycsepp volt és alatta a száj és orr közt egy kisebb könycsepp, mély utóbbira magam figyelmeztettem a főtisztelendő urat. Ezen tényt alulirott bármikor, esküvel bizonyitani is kész vagyok. Debreczen, 1906. február 9-én. Kubai Alajos s. k., a "Fonciere" pesti biztositóintézet titkára. Előttünk: Balogfi Ferencz s. k., Kovács József s. k.

66. Legeza Miklós, hajdudorogi gör. kath. s. lelkész, sajátkezüleg irt tanuvallomása szóról-szóra igy hangzik:
"Nyilatkozat. - Alulirott ezennel tanuvallomást teszek arról, hogy én 1905. évi deczember 5-én a mária-pócsi sz. Bazil-rend templomában elhelyezett kegykép jobb szeme alatt könycsepphez hasonló nedvességet láttam, a mit is eskümmel is kész vagyok bizonyitani. Hajdudorog, 1906. április 1-én. Legeza Miklós, s. k. hajdudorogi s. lelkész."

67. Özv. Mátyás Györgyné, szül. Jevcsák Zsuzsanna, 61 éves, gör. kath. vallásu, büntetlen előéletü, pallói lakos Ungmegyéből, az oltáregyleti imatársulat előimádkozónője, Dr. Mikita Sándor vizsgálati elnök előtt a következő vallomást tette:
"Vallja, hogy 1905. évi deczember 18-án délelőtt (szent Miklós napja, előünnepén) a sz. Mise után kegyképet kinyitott keret mellett szemlélte és azon a b. Szüz bal szeme alatt apró könycseppecskéket látott, a jobb szem alatt nem látott semmit, mert nagyon megijedt. Erre esküdni kész. Ungvárott, 1906. május 1-én. Özv. Mátyás Györgyné, k. X v. Néviró: Volosin Ágoston s. k., képezdei tanár.

68. Gurály Rozália, 19 éves, latin szertartásu kath. vallásu, büntetlen előéletü nagykaposi lakosnő, hajadon, Dr. Mikita Sándor vizsgálati elnök, előtt a következő vallomást tette:
Vallja, hogy 1905. évi deczember 9-én délután a vecsernye után, volt Mária-Pócson a kegy templomban és a kegyképen a keret kinyitása után a b. Szüz arczát egész barnának látta, a jobb szem alatt könycseppet nem látott, csak a bal szem alatt látott két csillogó könycseppet azon az oldalon, amelyen a b. Szüz az Ur Jézust tartja. Erre esküdni kész. Ungvárott, 1906. május 1-én. Gurály Rozália, s. k.

69. Stefkó János, g. kath. kereskedő, Mária-Pócson, 47 éves:
Vallja, hogy mult 1905. évi deczember hó 3-án délután az istenitisztelet után, a mennyiben másnap ünnepünk volt, a templomban sokan voltak és akkor én is egész közelről a lépcsőről láttam, hogy a kegyképen a jobb szem alatt egy dus könycsepp csillogott. az arcz pedig egészen barna volt. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Stefkó János, s. k. kereskedő.

70. Tokár György, g. kath. vallásu, 29 éves, vendéglős:
Vallja, hogy deczember 5-én délután 5 órakor a templomban volt és a B. Szüz jobb szeme alatt egy dus könycseppet látott, a mely villogott, azonkivül még a könyezés csatornáját is látta, a mely nedves volt. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Tokár György, s. k. vendéglős.

71. Benő Mihályné, szül. Bényei Mária, gör. kath. vallásu, 23 éves, máriar-pócsi lakosnő, férje czipész:

Vallja, hogy deczember 7-én délelőtt 10 órakor a kegytemplomban volt, a B. Szüz kegyképét meg is csókolta. A csókolásnál látta; hogy a Szüz Anya jobb szeméből egy könyezési lefolyás van, mely egy tiszta és villogó könycseppben végződött az orrnál. Ezt a vallomást azon alapon teszi, hogy a könycseppet csak akkor látta, mikor másodszor felment a lépcsőn a kegyképhez. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Benő Mihályné, k. + v. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

72. Rinyu Miklós, g. kath. vallásu, mária-pócsi lakos, 28 éves, kovácsmester:
Vallja, hogy deczember 3-án este 7 órakor és 4-én délután az istenitisztelet után a B. Szüz jobb szeme alatt egy dus könycseppet látott függni, amely villogott. Esküdni kész. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Rinyu Miklós, s. k. kovácsmester.

73. Csillám Mihály, g. kath. mária-pócsi lakos, gazdálkodó, 31 ,éves:
Vallja, hogy 1) deczember 3-án délután 7 órakor látta a kegyképen a jobb szem alatt a könyet lefolyni. 2) Deczember 4-én délután 4 órakor látta a könycseppet a jobb szem alatt függni, a mely villogott. 3) A hét többi napjain 5-től 10-ig többször volt a templomban és többször látta a könyet a jobb szem alatt villogni, a mely igen fényes volt. Erre esküdni kész. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Csillám Mihály, s. k.

74. Sáriczki András, róm. kath. valásu, 56 éves, kovácsmester Mária-Pócson:
Vallja, hogy deczember 4-én délelőtt 8 és 9 óra között volt a templomban és a kegykép keretének. kinyitása mellett a B. Szüz jobb szeme alatt három lefolyást látott, amely még nedves volt, de könyeket nem látott. A B. Szüz arcza egészen barna volt. Esküdni kész. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án., Sáriczki András, s. k.

75. Hajstuk János, gör. kath. vallásu Kalmár, 60 éves, Mária-Pócson:
Vallja, hogy látta, mikor deczember 30-án délután 4 órakor a B. Szüz jobb szeme üregéből egy könycsepp huzódott lefelé, a mely az orr tövénél megállott. Mária-Pócs, 1906. május hó 30-án. Hajstuk János, k. X k. Néviró: Slepkovszky Sándor, s. k.

D) BEFEJEZÉS.

Dr. Mikita Sándor prépost-kanonok, mint a vizsgálóbizottság elnöke, a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet és a vizsgálaton kivüli vallomásokat Firczák Gyula, megyés püspök Ő Excelentiájának, a következő kisérő levél kapcsán terjesztette be, mely szóról-szóra igy hangzik:

"Nagyméltóságu és Főtisztelendő Püspök Ur, Krisztusban nagykegyességü Uram és Atyám! Mély tisztelettel jelentem, hogy Nagyméltóságodnak mult 1905. évi deczember 9-ről kelt 8256. számu főpásztori intézkedése folytán Mária-Pócson a vizsgálatot a Szüz Anya kegyképének könyezése tárgyában, f. évi január 11., 12. és 13. napján megtartottam. A kiküldött bizottság egyházi tagjai a vizsgálaton buzgón segédkeztek nekem, a politikai hatóság meghivott közegei ellenben a vizsgálaton nem is jelentek meg. Megjelent a vizsgálaton a latin szert. klérus sorából Dr. Jordán Károly, cz. apát, szaniszlói plebános, ki a jegyzőkönyvet is, mint vendég aláirta. E vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet és a vizsgálaton kivüli vallomásokat ide % alatt mellékelve mély alázattal beterjesztem. Szabad legyen azonban e vizsgálatról ezuttal még a következőket megjegyeznem. Alulirott a valóság kideritése véget a vizsgálatot két irányban foganatositottam, vagyis a kegykép könyezését negativ és positiv adatokkal bizonyittattam. E czélból kihallgattam a vizsgálaton 3 szakértőt és 59 szemtanut, vizsgálaton kivül pedig 15 szemtanu nyilatkozott.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a kegyképet Ikonosztazionról levétettem s azt a templom közepén 3 szakértővel, u. m. Ekkert László, vegy tudor, budapesti egyetemi tanársegéd, Wirtzfeld Jenő okl. gyógyszerész és Dr. Balkányi Emő körorvos által vegyi és physikai szempontból megvizsgáltattam. vizsgálat után pedig e 3 szakértő eskü alatt azt constatálta, hogy a kegyképen lik avagy idegen anyag nem található fel, vagyis itt mesterséges csodáról szó sem lehet. De ezenkivül érzéki csalódást sem tudtam itt megállapitani, mert hiszen a kihallgatott tanuk a kegyképet közvetlenül nézték meg, vallomásaikban pedig egymásnak ellent nem mondanak. A ki nem hallgatott Circa 150 tanu vallásos meggyőződéséről pedig január 12-én este 6 órakor szereztem magamnak tudomást; ekkor ugyanis a kegytemplomban akathiszt sz. beszéddel végeztetett, amely ájtatosság, alatt a kegy templom zsufolásig megtelt hivekkel, a meghatottság és a sírás pedig általános volt. De páralerakodásról sem lehet itt szó és pedig: a) azért nem, mert ha a templom párája rakódott volna le, akkor az más képeken vagy a kegykép más helyein is látható lett volna, már pedig a könyezés tartama alatt a kegykép mindenkor száraz volt; b) azért sem, mert a kegykép üveg alatt zárva áll, e körülmény folytán pedig a páralerakódásnak nem bent, de kint az üvegen kellett volna történnie, már pedig, e külső üveg is mindenkor száraz volt. Végre e kép fa anyagának benső izzadásáról sem lehet szó, a) mert a kegykép faanyaga circa 200 éves és távol áll a nedvesség mindenféle felszivásától; b) mert a kiizzadott, természetes nedvességnek a kegykép, felszinén némi nyomokat kellett volna hátrahagynia, már pedig ilyen nyomokat megállapitani nem lehetett; c) mert a kegykép, ha izzadott volna, izzadhatott volna az orr, száj, fül vagy a kép más helyein is; azon körülményt, hogy a kegykép csak a szemeken izzadott, föltéve, ha ugyan izzadhatott, Dr. Balkányi körorvos már a természeti rendben is »rendkivüli és gondviselésszerü« mozzanatnak minősítette. Szóval a "hivő tudomány" e kegykép könyezésénél is képes megállapitani a természetfölötti jelleget, a „hitetlen tudomány" álokoskodásaira ellenben a kath. egyház mit sem ad, mert az efféle tudomány nem épit, de rombol.

II. A mi e kegykép könyezésének természetfeletti jellegét illeti, azt a tanuk vallomásából következő adatok igazolják: a) Egy fára festett kép arcza a szemekből könyeket hullat. b) E könyhullatás a mi egyházi naptárunk szerint in Vigilia festi Praesentationis B. M. Virginis veszi kezdetét és tart usque ad festum S. Nicolai Eppi Myrensis, - azaz deczember 8-án délután 1/2 4 órakor a vecsernye után kezdődik és deczember 19-én délben megszünik; aztán deczember 30. és 31-én ujbó1 látható, tart tehát 19 napon át. c) E 19 napon át tartó könyhullatás kezdete, tartama és végére nézve a tanuk vallomásai közől a következőket ajánlom nagyobb figyelemre: Tóth Miklósné (55. sz. a.), Czakó Mária (41.), özv. Czapár Jánosné (57.), Koleszár János (11.), Csillám Mihály (73.), Hrács Mihály (36.), Andrikó Mihály (44.), Förster Károly (10.), Gavris Kelemen (9.) és Zubriczky Tivadar (2.) - d) A könyhullatás hol nagyobbodik, hol kisebbedik, legintenzivebb deczember 5-én, 9-én, 16-án és 18-án, a mikor a kegyképen a Szüz Anya bal szeme is könyezik, a mit a következő tanuk igazolnak: Prodán Papp Mária (18. sz. a.), Petróczy János (19.), Demeter Sándor (46.), Dudás Mihály tanitó (31.), Gurály Rozália (68.), Jobbágy Anna (58.), Jevcsák Zsuzsánna (67.) és Szemán Mária (15.), - e) A könyhullatás tartama alatta Szüz Anya arcza elváltozik, barnás fekete lesz, szemfehérsége pedig piros, deczember 19. és 31-én pedig az arcz megtisztul (lásd Bacsóka Zsuzsi (28.), Subecz Julianna (51.) és Karczub Endre (62.) - f) A könyek kristálytiszták és csillogók. - Végre g) már a praesumptio is e könyezés természetfeletti jellege mellett szól, mert e kép már egyszer, - 1715. aug. 1., 2. és 5-én, - könyezett; a különbség a két könyezés között csak az, hogy 1715. évben az „fletus és lacrymatio" volt, most 1905. évben pedig csak „lacrymatio". Az én véleményem is az, hogy az Ur Mária-Pócson kiöntötte a maga irgalma bőségét. A kiküldött bizottság pedig a „Zárszó"-ban elismeri annak természetfeletti j ellegét. Ezek után azon alázatos kérelemmel is járulok Nagyméltóságodhoz, hogy a mellékelt bizonyitékok alapjan e kegykép könyezésének. vizsgálati jegyzőkönyvét jóváhagyni és azt annak végére rávezetni méltóztassék. Hasonlóképen cselekedett 1715. évben b. e. gróf Endrődy Gábor, egri püspök.

III. Záradékul legyen szabad még a következő előterjesztést tennem. Ugyanis az a sok adat, mely az ide % alatt mellékelt jegyzőkönyvben össze van gyüjtve, nagybecsü ugyan, de azért csak "emberi bizonyiték". Hogy azonban e könyezésnél az isteni közreműködés kétségbevonhatatlanul be legyen igazolva, szükség van »isteni bizonyitékra« is, azaz csodákra. Az én előterjesztésem tehát az, hogy ezen ügy Rómába az Apostoli Szentszékhez addig ne küldessék föl, mig Mária-Pócson legalább két csoda nem történik; addig várakozni kell. Ezen várakozási időtartam alatt pedig a következő előkészületi intézkedések volnának megteendők: 1. Az 1715. évi augusztus 1., 2. és 5-iki könyezés vizsgálati jegyzőkönyve b. e. gróf Erdődy Gábor egri püspök jóváhagyásával kikérendő az egri érseki hatóságtól hitelesitett másolatban. - 2. Elrendelendő, hogy a mult 1905. év deczember havában történt könyezés yizsgálati jegyzőkönyve fordittassék le latin nyelvre az Apostoli Szentszékhez való felterjesztés czéljából. - 3.. Zubriczky Tivadar, m.-pócsi monostorfőnök és lelkész, elkötelezendő, hogy jövőben a történt csodákat esetről-esetre jelentse be az egyházmegyei kormánynál megvizsgálás és jóváhagyás végett. Igénytelen jelentésemet a Zsoltáros eme szavaival fejezem be: "Misericordias Domini in aeternum cantabo." Zsolt. 88,2;)

Egyébiránt a vett kegyelémért a B. Szüznek hálát mondva, szentelő jobbja csókolása mellett mély hódolattal vagyok Nagméltóságodnak, Ungvárott, 1906. május 31-én.

Krisztusban legkisebb fia:

Dr. Mikita Sándor, s: k.
munkácsi székesegyházi örkanonok, c, prépost,
az ungvári püspöki papneveldében az egyházjog
és az egyháztörténelem ny. r. tanára,
mint a vizsgálóbizottság elnöke.”

3911/1906. szám.

Ezen jegyzőkönyv egyházhatóságilag jóváhagyatik és kinyomatása engedélyeztetik.

Ungvárott, 1906. julius 12-én.

Firczák Gyula, s. k,
munkácsi megyés püspök.

P. H.